4287/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc triển lãm và trao giải thưởng cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2005/VPCP-TCCV ngày 24 tháng 3 năm 2010 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ 2000-2010).

Căn cứ Kế hoạch số 4478/KH-BCĐ ngày 24 trang 12 năm 2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ (2000-2010) về tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ 2000-2010).

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ: Cục trưởng Cuc văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức triển lãm và trao giải thưởng cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại 45 Tràng Tiền. Hoàn Kiếm. TP Hà Nội trong tháng 02/2011: giải thưởng gồm:

Ảnh đơn: 01 giải nhất: 7.000.000đ (bảy triệu đồng)

01 giải nhì: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

03 giải ba: mỗi giải 3.000.000đ (ba triệu đồng)

03 giải khuyến khích mỗi giải 1.000.000đ (một triệu đồng)

Ảnh bộ: 01 giải nhất: 7.000.000đ (bảy triệu đồng)

01 giải nhì: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

01 giải ba: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích trong kinh phí tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000-2010) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Lưu: VT, VHCS, VH (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác