4289/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá Mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2879/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 6 năm 2008 về việc triển khai mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình trên toàn quốc;

Căn cứ Kế hoạch số 3625/KH-BVHTTDL ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2010,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT DỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2010 (danh sách kèm theo) Ban tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc Hội nghị.

Điều 2. Ban tổ chức Hội nghị được hưởng thù lao theo qui định tài chính hiện hành từ nguồn sự nghiệp gia đình chi cho Hội nghị tổng kết Mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Gia đình và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách niệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

Hội nghị tổng kết, đánh giá Mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4289/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 

I. MIỀN BẮC:

1. Ông Đỗ Hoàng Du, Q Vụ trưởng Vụ Gia đình - Trưởng ban

2. Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình - Phó Ban.

3. Ông Đỗ Thành Xuân, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định, Phó Ban.

4. Ông Nguyễn Công Hiệp, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định, Thành viên.

5. Ông Phạm Quốc Nhật, Chuyên viên Vụ Gia đình, Thành viên.

6. Bà Đỗ Thị Kim Cúc, Chuyên viên Vụ Gia đình, Thành viên.

7. Ông Nguyên Xuân Thiệp, Chuyên viên Vụ Gia đình, Thành viên.

8. Ông Đỗ Thế Đại, Chánh Văn phòng Sở VHTTDL tỉnh Nam Đỉnh, Thành viên

9. Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Phòng NSVH&GĐ, Sở VHTTDL tỉnh Nam Định, Thành viên.

10. Bà Trần Thị Huệ, Trưởng phòng Tài vụ Sở VHTTDL tỉnh Nam Định, Thành viên.

II. MIỀN NAM:

1. Ông Đỗ Hoàng Du, Q Vụ trưởng Vụ Gia đình, Trưởng ban.

2. Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình Phó Ban.

3. Ông Trần Ngọc Tam, giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre, Phó Ban.

4. Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre Thành viên.

5. Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre, Thành viên.

6. Ông Phạm Quốc Nhật, Chuyên viên Vụ Gia đình, Thành viên,

7. Bà Đỗ Thị Kim Cúc, Chuyên viên Vụ Gia đình Thành viên.

8. Ông Nguyên Xuân Thiệp, Chuyên viên Vụ Gia đình Thành viên.

9. Ông Nguyên Văn Tài, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre.

10. Ông Lư Văn Hội, Chánh Văn phòng Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre.

 

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, GĐ, T.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác