4290/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt Đề cương Triển lãm “Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 3 năm 2012 về việc Tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ II;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương Triển lãm “Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới” trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội II do Viện Phim Việt Nam xây dựng và tổ chức thực hiện.

Điều 2. Kinh phí tổ chức thực hiện triển lãm chi từ nguồn kinh phí thường xuyên năm 2012 của Viện phim trên cơ sở dự toán được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, ĐA

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác