4292/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số 4292/QĐ-BVHTTDL, ngày 07 tháng 12 năm 210 Về việc Phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án Điện ảnh học đường của Viện phim Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH10 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện phim Việt Nam tại Tờ trình số 225/TTr- VPVN ngày 09 tháng 11 năm 2010 về việc xây dựng Đề án Điện ảnh học đường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án Điện ảnh học đường của Viện phim Việt Nam, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ trương đầu tư: Xây dựng Đề án Điện ảnh học đường

2. Mục tiêu đầu tư: Đưa điện ảnh vào học đường

3. Chủ đầu tư: Viện phim Việt Nam.

4. Địa điểm đầu tư: Số 523 Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội.

5. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2010 - 2011

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện trưởng Viện phim Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC (1), T05.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác