4293/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4293/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2013 Về việc tổ chức “Ngày hội Di sản nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO vinh danh”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Di sản nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO vinh danh” vào ngày 18 tháng 12 năm 2013 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam – Đồng Mô – Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình biểu diễn, lắp đặt âm thanh,ánh sáng, màn hình LED; Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thiết kế, thực hiện lắp đặt sân khấu phục vụ chương trình biểu diễn “Ngày hội Di sản nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO vinh danh”

Điều 3. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, gồm: chi phí tổ chức, chi phí ăn, ở, đi lại của các diễn viên tham gia thực hiện chương trình; âm thanh ánh sáng, thiết kế, thực hiện lắp đặt sân khấu, màn hình LED và các chi phí có liên quan.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 4063/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác