4294/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4294/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Múa quốc tế-2014”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4248/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan tổ chức “Liên hoan Múa quốc tế-2014” vào tháng 4 năm 2014 tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Múa quốc tế-2014” 2014 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm:

1. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch-Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn-Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Ngô Hoà, Phó chủ trịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế-Phó Trưởng ban;

4. Bà Chu Thuý Quỳnh, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam-Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Hải Anh, Vụ trưởng Vụ Thi đua-khen thưởng-Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức “Liên hoan Múa quốc tế-2014” 2014 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác