4295/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4295/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 11 năm 2013 Về việc kiểm kê Kéo co truyền thống đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Kéo co là một loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc thuộc loại hình các thực hành xã hội, nghi lễ và lễ hội (theo cách phân loại của UNESCO), có ở nhiều nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, Kéo co được các cộng đồng người kinh, Thái, Tày, Nùng, Giáy…ở nhiều địa phương trên cả nước thực hành từ lâu đời và trao truyền cho tới ngày nay. Là một biểu đạt văn hóa gắn với những cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, di sản này thể hiện quan niệm về nhân sinh quan, thế giới quan, niềm tin và ước nguyện của con người, đặc biệt là của cộng đồng cư dân nông nghiệp về mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sinh sôi, nảy nở và tôn vinh sức mạnh của sự đoàn kết.

Gần đây, Tổng Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc mời Việt Nam tham gia xây dựng hồ sơ đa quốc gia Kéo co truyền thống cùng với Hàn Quốc và một số nước trong khu vực Đông Á có loại hình di sản văn hóa phi vật thể này để trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để chuẩn bị hồ sơ theo quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tạo điều kiện để các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhanh chóng triển khai kiểm kê và lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và làm cơ sở cho việc phối hợp với Hàn Quốc trong việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

Hồ sơ khoa học hoặc tư liệu bước đầu về Kéo co truyền thống hiện đang được thực hành tại địa phương đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hóa) trước ngày 15/12/2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH (02), NKD (134).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác