4296/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích chùa Trầm, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 6876/UBND- VX ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ hạng mục nhà Tổ, nhà Khách và công trình phụ trợ của di tích chùa Trầm thuộc xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ hạng mục nhà Tố, nhà khách và công trình phụ trợ của di tích chùa Trầm để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí của địa phương và nguồn xã hội hóa.
Căn cứ nội dung tu bổ di tích, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ hạng mục nhà Tổ, nhà khách và công trình phụ trợ của di tích chùa Trầm./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VH&TTTP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác