4296/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Thư viên quốc gia Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về Khung tiêu đề chủ đề

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Thư viện quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Thư viện và Quỹ hỗ trợ Giáo dục và Thư viện Việt Nam (LEAF-VN) mở lớp tập huấn về Khung tiêu đề chủ đề dành cho các cán bộ thư viện, tại Hà Nội (ngày 23 - 27/11/2009) và tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 8-11 /12/2009).

Số lượng học viên: khoảng 300 người (cả 02 địa điểm).

Đìều 2. Về kinh phí:

- LEAF-VN đài thọ mọi chi phí cho giảng viên và chi phí biên soạn tài liệu;

- Thư viện quốc gia Việt Nam đảm nhiệm chi phí tổ chức lớp tập huấn: thuê địa điểm, in ấn và nhân bản tài liệu, tiệc trà giữa giờ, 01 buổi chiêu đãi lớp tập huấn tại mỗi địa điểm, tặng phẩm cho báo cáo viên, chi phí ăn, ở và đi lại cho Ban tổ chức (từ nguồn ngân sách sự nghiệp 2009 của Thư viện);

-Học viên tự túc ăn, ở, đi lại và tài liệu.

Đìều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Thư viện và Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như trên:

-Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, NBH. 8

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác