4297/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phương án xây dựng nhà ở trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4763/SVHTTDL- NVVH ngày 25/9/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đề nghị có ý kiến về phương án xây dựng nhà ở của gia đình ông Huỳnh Ngọc Thoại trên thửa đất số 42, tờ bản đồ số 78, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (ngôi nhà của ông Huỳnh Phiên trước đây). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét cho phép ông Huỳnh Ngọc Thoại được xây dựng nhà ở mới trên phần đất của gia đình nhằm bảo tồn tốt hơn ngôi nhà đã được xếp hạng di tích. Tuy nhiên, việc xây dựng ngôi nhà mới tại khu vực bảo vệ di tích cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Chỉ xây dựng ngôi nhà với độ cao không vượt quá 2 tầng.
-Cần tạo khoảng sân ngăn cách giữa ngôi nhà mới và ngôi nhà cũ (điều chỉnh việc xây dựng nhà kho và gara).
- Xung quanh ngôi nhà cần nghiên cứu làm hàng rào cây xanh.
- Khi hoàn thiện mặt ngoài ngôi nhà xây dựng mới, không sử dụng màu sắc gây đối chọi với không gian, cảnh quan xung quanh.
Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cần phối hợp với gia đình ông Huỳnh Ngọc Thoại sớm đề xuất kế hoạch tu bổ ngôi nhà đã được xếp hạng di tích quốc gia để bảo tồn lâu dài di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nằng biết, triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
-Ông Huỳnh Ngọc Thoại;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, KC.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác