4297/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Cho phép cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam tham gia chương trình “Bước nhảy hoàn vũ 2015”

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét Đơn đề nghị ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Ban Sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam.
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Ban Sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Quảng cáo - Tư vấn tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa mời 07 nghệ sĩ Quốc tịch Bulgaria gồm: Daniel Nikolov Denev (Hộ chiếu số 381661308), Kristian Angelov Yordanov (Hộ chiếu số 380235265), Georgi Stoyanov Ganev (Hộ chiếu số 383003817), Georgi Petkov Naydenov (Hộ chiếu số 382009958), Zhivko Nikolaev Ivanov (Hộ chiếu số 382995007), Anna Nikolaeva Sidova (Hộ chiếu số 382182029), Antoaneta Zhasminova Taneva (Hộ chiếu số 382518619) và nghệ sĩ Kristina Schlegel, Quốc tịch Cộng hòa Liên bang Đức (Hộ chiếu số C3HTWGF0J) tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ 2015”.
- Thời gian: Từ ngày 03 tháng 01 năm 2015 đến ngày 11 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Đề nghị Ban Sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TNHH Quảng cáo - Tư vấn tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép tổ chức chương trình theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Đơn vị tổ chức và các nghệ sỹ tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ban Sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty TNHH Quảng cáo - Tư vấn tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa, các nghệ sĩ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, NTBD, PTA(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác