4298/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xếp hạng di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Nhà máy Cơ khí Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7717/VPCP- KGVX ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản số 185/CTVN-HCTC ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam đề nghị xếp hạng và lập quy hoạch di tích Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Bác đến thăm Nhà máy Cơ khí Hà Nội tại số 74 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam khảo sát địa điểm Nhà máy Cơ khí Hà Nội để đánh giá giá trị, hiện trạng di tích và đề xuất phương án bảo vệ, xếp hạng di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo Công văn số 185/CTVN- HCTC);
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
-Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTT thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, VP BCS Đảng, DSVH, VHN.13.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác