429/BVHTTDL-VHCS,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động chào mừng bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh………

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW,  ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Bộ Chính trị về bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Căn cứ kế hoạch công tác năm 2001. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Giang tổ chức tuyên truyền sự kiện trọng đại của đất nước bằng hình thức Liên hoan tuyên truyền lưu động.

Đây là đợt hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tâm quan trọng của cuộc bầu cử, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh có hiệu lực, hiệu quả. Tạo không khí tưng bừng hồ hởi trong nhân dân vùng chiến khu cách mạng Việt Bắc đang từng ngày đổi mới.

Tham gia hoạt động tuyên truyền gồm các đội tuyên truyền và xe chuyên dụng đại diện cho các vùng miền của tổ quốc. Thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2011.

Để đợt tuyên truyền sự kiện trọng đại này thu được kết quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quy Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan chức năng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Văn hóa cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hoạt động trên.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Lưu: VT, VHCS, TL.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác