43 /TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại buổi làm việc về tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2012) và 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2012)

Ngày 03 tháng 02 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì cuộc họp về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2012) và 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2012).

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Cục Di sản văn hoá, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và Văn phòng. Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo tiến độ các công việc triển khai theo Thông báo số 3615/TB-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2011 thông báo kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Vĩnh Long, Thứ trưởng kết luận:

1. Về tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2012):

a. Các đơn vị quán triệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Công văn số 2121-CV/VPTW ngày 07 tháng 12 năm 2011 về việc thông báo ý kiến Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương và Kế hoạch số 62-KH/BTGTW ngày 23 tháng 12 năm 2011 về việc tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2012) (kèm theo Thông báo này).

b. Một số nội dung cụ thể:

- Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương: Hoàn thiện Bộ phim tài liệu về đồng chí Lê Văn Lương, mời đại diện các cơ quan liên quan dự sơ duyệt, thẩm định nội dung phim.

- Cục Di sản văn hoá: Kiểm tra việc hoàn thành, hướng dẫn UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương trước ngày kỷ niệm.

- Văn phòng: Chỉ đạo các cơ quan báo chí của Bộ viết bài tuyên truyền về đồng chí Lê Văn Lương trong dịp kỷ niệm.

- Cục Văn hoá cơ sở: chủ động phối hợp với địa phương, hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn.

2. Về tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2012):

a. Các đơn vị bám sát Thông báo số 49-TB/TW ngày 06 tháng 9 năm 2011 thông báo kết luận của Ban Bí thư, Kế hoạch số 61-KH/BTGTW ngày 14 tháng 12 năm 2011 về việc tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2012), quán triệt đây là lễ kỷ niệm cấp quốc gia, khẩn trương tổ chức các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 3615/TB-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2011 thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (kèm theo Thông báo này).

b. Một số nội dung cụ thể:

- Giao và đặt hàng Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện Chương trình nghệ thuật 30 phút tại Lễ kỷ niệm sáng ngày 11/6/2012 và Chương trình nghệ thuật đêm ngày 10/6/2012. Dự toán gửi về Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định và tổ chức giao đặt hàng.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn:

+ Chỉ đạo, đôn đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam hoàn thiện kịch bản các chương trình nghệ thuật, báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

+ Mời NSND Lê Ngọc Cường làm Tổng đạo diễn Chương trình nghệ thuật 30 phút tại Lễ kỷ niệm sáng ngày 11/6/2012 và Chương trình nghệ thuật đêm ngày 10/6/2012.

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử khu vực miền Tây Nam Bộ tại Vĩnh Long.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính: là đầu mối rà soát, hướng dẫn các đơn vị liên quan sử dụng kinh phí đã được duyệt cấp theo Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2012. Đối với các hoạt động bao gồm: Chương trình nghệ thuật 30 phút tại Lễ kỷ niệm sáng ngày 11/6/2012, Chương trình nghệ thuật đêm ngày 10/6/2012,  Vụ Kế hoạch, Tài chính làm việc với Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thể.

- Văn phòng chỉ đạo các cơ quan báo chí của Bộ có bài viết nhân dịp Ngày kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long: tích cực tham mưu UBND Tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm và thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm; chủ động phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong phân công rõ trách nhiệm để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác