4305/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hội Xá, quận Long Biên, Hà Nội.

Kính gửi: Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1688/VHTTDL- BQLDT ngày 08/9/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Công văn số 659/BQLDT ngày 06/12/2011 của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội về việc Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hội Xá, phường Phúc Lợi, quận Long Biên (kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật, nhận ngày 01/12/2011).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hội Xá, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Tam bảo cũ; xây dựng nhà Tổ, nhà sắp lễ, nhà bếp - vệ sinh, cổng, tường rào và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với việc tu bổ Tam bảo cũ: Sở cần chỉ đạo Chủ đầu tư ưu tiên triển khai hạng mục này và hướng dẫn thành lập Hội đồng phân loại, đánh giá cấu kiện ngay sau khi hạ giải công trình nhằm lựa chọn các cấu kiện gốc để bảo quản và tái sử dụng, các cấu kiện có chạm khắc bị mục rỗng cần áp dụng phương pháp thay cốt, ốp mang; cần có phương án bảo quản các bia hiện có.

- Đối với nhà Tổ: Cần giảm bớt độ rộng bước gian công trình và kích thước cột đồng trụ (cửa bức bàn 04 cánh rộng từ 3,0 mét đến 3,3 mét là không hợp lý). Cửa vào 02 gian đầu hồi cần mở trên trục B đi từ hành lang vào phòng (không đi qua khu thờ Tổ). Không làm kìm mái và then tàu ở giữa các gian.

- Đối với nhà sắp lễ: Chỉ làm kết cấu 02 hàng chân, quá giang cột trốn. Không ngăn phòng đầu hồi.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-UBND quận Long Biên;

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác