4306/BVHTTDL-TĐKT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v hướng dẫn công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 8

Kính gửi:
- Các Nhà hát, Hãng phim, Trường VHNT thuộc Bộ;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố
 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;
Ngày 20 tháng 10 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8-năm 2015 (Quyết định số 3443/QD-BVHTTDL),
Để công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 đạt két quả tốt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị khi tổ chức triển khai công tác xét tặng Hội đồng cấp cơ sở; Hội đồng cấp Bộ, tỉnh cần chú ý một số nội dung sau:
1. Yêu cầu Hội đồng các cấp tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ và tiến độ quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8-năm 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.
2. Đối với các trường họp nghệ sĩ đã nghỉ hưu, đề nghị gửi hồ sơ cá nhân về đơn vị nghệ thuật cuối cùng trước khi nghỉ hưu hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nghệ sĩ có hộ khẩu thường trú.
3. Đối với các nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật tự do, đề nghị gửi hồ sơ cá nhân đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó có hộ khẩu thường trú (Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ)
4. Khi quy đổi tỷ lệ các Giải Vàng, giải Bạc trong nước và quốc tế khác của cá nhân hoặc tập thể để tính thành tích cho cá nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 và Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ, yêu cầu Hội đồng các cấp phải kê khai chi tiết cho từng cá nhân (nêu trong biên bản họp của Hội đồng hoặc làm Phụ lục kèm theo hồ sơ của Hội đồng).
5. Đề nghị Hội đồng các cấp có trách nhiệm sao công chứng để lưu tại đơn vị những hồ sơ cá nhân đủ điều kiện trình Hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 theo quy định.
Trong quá trình triển khai công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng) để được hướng dẫn và giải đáp./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Các Hội VHNT chuyên ngành TW;
- Cục NTBD, Cục Điện ảnh;
- Lưu: VT, TĐKT, NTN. 100+10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác