4308/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất bản cuốn sách "Những văn bản chỉ đạo và quản lý về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2009-2010"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Vụ Pháp chế tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách "Những văn bản chỉ đạo và quản lý về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2009- 2010".

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/01/2011.

Điều 2. Kinh phí được lấy từ ngân sách của Bộ

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, PC, TO (7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác