4308/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4308/QĐ-BVHTTDL, ngày 06 tháng 11 năm 2012 Về việc Thành lập Ban Tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch và Cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch 2012.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 04 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-BVHTTDL ngày 6 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030’’,

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch phục vụ công tác quản lý nhà quản lý nhà nước về du lịch và Cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch 2012 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm:

1) Ông Hồ Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2) Ông Nguyễn Văn Tuấn- Tổng cục trưởng TCDL BVHTTDL- Phó Trưởng ban;

3) Ông Nguyễn Hữu Thọ- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam- Phó Trưởng ban.

4) Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

5) Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

6) Ông Nguyễn Quốc Quỳ - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

7. Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - Ủy viên;

Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch và Cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch 2013 tại 3 điểm đại diện cho ba khu vực Bắc – Trung – Nam:

+Tại Tp. Hồ Chí Minh: tổ chức Hội nghị tại Khách sạn Rex, vào ngày 28/11/2012

+Tại Quảng Nam: tổ chức Hội nghị tại Khu nghỉ mát Palm Garden Resort Hội An, vào ngày 30/11/2012;

+Tại Hà Nội: tổ chức Hội nghị tại Khách sạn Inter Continental Hanoi, vào ngày 6/12/2012;

Hội nghị được tổ chức để triển khai đánh giá khái quát, thực tiễn tình hình hoạt động kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc; tổng hợp góp ý của các doanh nghiệp du lịch về các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm đề xuất hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về du lịch trong giai đoạn mới, chuẩn bị nội dung làm việc cho cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch lần thứ 2 năm 2012.

4) Ông nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

5) Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

6) Ông Nguyễn Quốc Quỳ - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

7. Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - Ủy viên;

8) Bà Đỗ Thị Xoan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - Ủy viên;

9) Ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

10) Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chánh văn phòng Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

11) Bà Lê Mai Khanh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Khách sạn Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

12) Ông Hà Văn Siêu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

13) Ông Mai Tiến Dũng - Phó Giam đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Ủy viên;

14) Ông Đinh Hài - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam - Ủy viên;

15) Ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh - Ủy viên,

16) Ông Tào Văn Nghệ - Tổng Giám đốc Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel), TP. Hồ Chí Minh - Ủy viên;

17) Ông Nguyễn Viết Tạo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển du lịch hữu hạn Làng Nghi Tầm, Intercontinental Hanoi West La ke Hotel - TP. Hà Nội - Ủy viên;

18) Ông Nguyễn Thành Sang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu nghỉ mát Palm Garden Resort Hội An, tỉnh Quảng Nam - Ủy viên;

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch và Cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch 2012 tại 3 địa điểm đại diện cho ba khu vực Bắc -Trung-Nam;

+Tại Tp Hồ Chí Minh: tổ chức Hội nghị tại Khách sạn Rex, vào ngày 28/11/2012;

+ Tại Quảng Nam: tổ chức Hội nghị tại Khu nghỉ mát Palm Garden Resort Hội An, vào ngày 30/11/2012;

+ Tại Hà Nội: tổ chức hội nghị tại Khách sạn Intercontinental Hanoi, vào ngày 6/12/2012;

Hội nghị được tổ chức để triển khai đánh giá khái quát, thực tiễn tình hình hoạt động kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc; tổng hợp góp ý của các doanh nghiệp du lịch về các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm đề xuất hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về du lịch trong giai đoạn mới, chuẩn bị nội dung làm việc cho cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch lần thứ 2 năm 2012.

Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức. Ban tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Kinh phí tổ chức:

- Nguồn Ngân sách Nhà nước:

Kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho công tác xây dựng nội dung, kế hoạch, in ấn tài liệu, công tác phí cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ tham gia tổ chức Hội nghị từ nguồn của Văn phòng Bộ theo quy định hiện hành;

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp kinh phí cho các đại biểu là lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam là thành viên Ban Tổ chức Hội nghị;

-Nguồn kinh phí xã hội hóa: huy động kinh phí xã hội hóa từ các Khách sạn tổ chức Hội nghị, các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan. Hiệp hội Khách sạn Việt Nam, các khách sạn tổ chức Hội nghị tại ba khu vực Bắc-Trung-Nam chịu trách nhiệm tài trợ, hỗ trợ về địa điểm tổ chức Hội nghị, ăn nghỉ cho Ban Tổ chức và các cán bộ, chuyên viên trực tiếp tham gia giúp việc cho Ban Tổ chức và tổ chức Hội nghị Khách sạn Intercontinental, Hà Nội, Khu nghỉ mát Palm Garden Resort Hội An, Quảng Nam, Khách sạn Rex, Tp Hồ Chí Minh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chủ tịch hiệp hội Du lịch Việt Nam và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lãnh đạo Bộ VHTTDL;

-Tổng cục Du lịch;

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL;

- Hiệp hội Du lịch Việt Nam;

- Sở VHTTDL các tỉnh thành liên quan;

- Lưu: VT, TCDL (VP50b).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác