4309/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức khảo sát tình hình thi hành Pháp lệnh Quảng cáo và lấy ý kiến hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Quảng cáo.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ vào Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1279/VH-GD-TTN 12 ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc giám sát thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thuộc Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Đoàn khảo sát tình hình thi hành Pháp lệnh Quảng cáo và lấy ý kiến hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Quảng cáo.

Thời gian thực hiện: từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 2 năm 2011. Điều 2. Kinh phí tổ chức khảo sát, lấy ý kiến nằm trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở. Thành viên Đoàn khảo sát được đi lại bằng phương tiện máy bay.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS (02), TT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác