4310/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thoả thuận dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích Phố cổ Đồng Văn

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 53 0a/SVHTTDL- KHTC ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang về việc đề nghị thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích Phố cổ Đồng Văn Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 780/DSVH-DT ngày 15 tháng 11 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ và trình tự thủ tục:

- Khu di tích phố cổ Đồng Văn, là khu di tích có giá trị và mang tính đặc thù tồn tại gắn với đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương.

Đây cũng được coi là một địa chỉ du lịch quan trọng trong bản đồ du lịch của khu vực cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. Chính vì vậy, tại công văn thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ tôn tạo đối với khu di tích này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn "để đảm bảo tính khả thi của dự án, đề nghị trước khí tiến hành lập dự án bảo tồn, tu bổ cần xây dựng đề cương sơ bộ trong đó chỉ rõ những định hướng, nội dung bảo tồn để xin ý kiến của Hội đồng Khoa học di sản quốc gia". Đề nghị bổ sung tài liệu này vào hồ sơ dự án.

- Đối với các ngôi nhà thuộc hai khu phố và trong làng (tổng số 35 nhà) cần có ý kiến đồng thuận và cam kết bảo quản, sử dụng sau khi tu bổ, tôn tạo đúng theo các yêu cầu đặt ra đối với từng chủ hộ. Ngoài ra, do đây là dự án có hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, nên các cấp chính quyền cần họp bàn, thông báo cụ thể chi tiết cho cộng đồng dân cư về mục tiêu, tính chất và quy mô của dự án, mức độ hỗ trợ tu bổ, tôn tạo cho từng ngôi nhà. Những cam kết, ý kiến của chủ hộ cần được cụ thể hóa bằng văn bản và các biên bản tổ chức họp với nhân dân của các cấp cần phải có và bổ sung vào hồ sơ dự án.

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cần khẩn trương triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể khu di tích Phố cổ Đồng Văn bao gồm toàn bộ khu vực đã được xếp hạng di tích quốc gia. Đồng thời tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành các cơ chế, đặc thù để triển khai thực hiện quy hoạch này.

2. Về nội dung của dự án:

Cơ bản thống nhất với dự án tu bổ, tôn tạo di tích Phố cổ Đồng Văn do Công ty TNHH Kiến trúc Hoàng Đạo lập năm 2011, bao gồm các hạng mục: tu bổ, tôn tạo các ngôi nhà trong khu phố 1, khu phố 2, trong làng và tu bổ, tôn tạo khu vực chợ Đồng Văn, và các hạng mục phụ trợ khác. Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng, cũng như phương án tu bổ, tôn tạo các ngôi nhà cổ, các hạng mục trong khu di tích được trình bày trong nội dung dự án đã phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu của quy chế bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích. Việc lựa chọn và phân kỳ thứ tự ưu tiên đầu tư các hạng mục đã đảm bảo được tính khả thi, đồng thời đảm bảo việc rút kinh nghiệm và điều chỉnh phù hợp trong quá trình tu bổ, tôn tạo.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung – Bổ sung hồ sơ dự án những yêu cầu đặt ra tại điểm 1 công văn này.

- Phần thuyết minh: Bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các lễ hội truyền thống các hoạt động sinh hoạt văn hóa thường xuyên diễn ra tại khu di tích, như các đêm đèn lồng, hoạt động buôn bán các sản vật địa phương....

Bổ sung nội dung đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị khu di tích, gắn với phát triển du lịch trước và sau khi được tu bổ, tôn tạo. Trong đó, cần xác định rõ mô hình tổ chức, những chế tài nhằm đảm bảo việc duy trì lâu dài hình thức kiến trúc của các ngôi nhà sau khi tu bổ, tôn tạo. Phương án tái định cư, giãn dân trong trường hợp cần thiết.

- Tập trung đánh giá về vật liệu và kỹ thuật xây dựng các ngôi nhà truyền thống, trong đó đặc biệt đánh giá và các loại gỗ hiện đang được sử dụng, các mẫu cửa ra vào, cửa sổ, các loại vách ngăn. Thu thập thêm các tài liệu có liên quan làm cơ sở khoa học để xác định quy mô, hình thức kiến trúc vốn có của các ngôi nhà. Bổ sung phần diễn giải về sở hữu của nhà Ủy ban nhân dân cũ nay sử dụng làm quán cà phê.

- Cần khảo sát kỹ hơn các ngôi nhà còn phần tường trình bằng đất, trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất phương án tu bổ, trình lại những phần tường bị hư hỏng, không đặt vấn đề trình mới toàn bộ. Cân nhắc việc trát vữa và quét vôi mầu trắng, và ốp gỗ mặt trong của các tường trình.

Rà soát lại các bản vẽ hiện trạng và tu bổ các ngôi nhà đảm bảo thống nhất và chính xác. Như nhà số 7 (chủ hộ Lương Thị Thoa) không có tường ào theo bản vẽ thì chi tiết mái rộng hơn các cột vách; bản vẽ nhà chủ hộ Nông Thị Hiền phần đánh giá về tường trình giữa bản vẽ hiện trạng và bản vẽ tu bổ không thống nhất, cũng như phần đánh giá mức độ hư hỏng của phân tường này...

Tại khu vực chợ: Bổ sung các bản vẽ thiết kế tổng thể về hạ tầng kỹ thuật, phương án lát sân đá tự nhiên (lưu ý nên thu gọn phần sân lát đá).

- Cần sưu tầm những mẫu biển hiệu tiêu biểu còn tồn tại để xác định mẫu biển hiệu sử dụng trong khu Phố cổ.

Trong dự án chưa đề cập đến việc di chuyển, đồ nội thất, các thiết bị điện nước sẵn có trong các ngôi nhà trong quá trình tu bổ. Phương án chống mối và chống cháy cho từng khu phố, từng ngôi nhà.

- Phần dự toán: Đề nghị rà soát bóc tách các phần công việc, nội dung công việc được áp dụng đơn giá chuyên ngành, những nội dung công việc chỉ được áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản thông thường (cụ thể là công tác hạ giải, tu bổ kẻ, bẩy, hoành, lá mái…) Tính toán lại những khoản chi phí cho phù hợp với thực tế công việc thực hiện.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Cần xây dựng phương án huy động các nguồn lực để thực hiện dự án theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó phân định rõ những phần việc sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, và có cam kết bù kinh phí để thực hiện, những công việc còn lại của chủ hộ. Đối với những nhà xây kiên cố bằng bê tông không nên đặt vấn đề hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá cân đối về địa phương để tu bổ, tôn tạo một số ngôi nhà tiêu biểu có giá trị về kiến trúc thuộc khu di tích, đối với các hạng mục còn lại đề nghị sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang yêu cầu đơn vị tư vấn căn cứ vào những ý kiến nêu trên bổ sung chỉnh sửa lại dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời triển khai thiết kế bản vẽ thi công trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thẩm định, (kèm theo quyết định phê duyệt dự án để làm căn cứ bố trí kế hoạch vốn)./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

-UBND tỉnh Hà Giang;

-Cục Di sản văn hóa;

-Lưu: VT, KHTC, PT. 10

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác