4311/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thoả thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Ngươn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2851/UBND-VX ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc xin chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Ngươn, và hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện dự án này. Sau khi kiểm tra khảo sát thực tế tại di tích và ý kiến đề xuất của Cục Di sản văn hóa, Công văn số 727/DSVH-DT ngày 31 tháng 10 năm 2011 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Di tích đình Vĩnh Ngươn, xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang đã được công nhận là di tích cấp quốc gia, đây là di tích có giá trị về kiến trúc nghệ thuật, lịch sử. Hiện nay, di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù đã được các cấp chính quyền quan tâm gìn giữ và tu bổ, song vẫn chưa ngăn chặn được sự xuống cấp và hoàn trả lại những kiến trúc vốn có của di tích. Do vậy, để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của các tầng lớp nhân dân cũng như góp phần phát triển du lịch tại địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đình Vĩnh Ngươn.

Do tính chất đặc thù của lĩnh vực tu bổ, tôn tạo di tích, cũng như để đảm bảo hiệu quả phát huy giá trị của di tích sau khi được tu bổ tôn tạo, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét lựa chọn chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực này để xây dựng và tổ chức thực hiện dự án.

2. Về nguồn vốn đầu tư: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để tu bổ, tôn tạo một số hạng mục gốc của di tích (sẽ được xem xét cụ thể trong văn bản thỏa thuận nội dung dự án). Đối với những phần việc còn lại đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chủ động cân đối ngân sách địa phương và sử dụng các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang căn cứ vào những ý kiến của Bộ sớm lựa chọn chủ đầu tư để triển khai xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đình Vĩnh Ngươn, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thỏa thuận về nội dung trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

-Cục Di sản văn hóa;

-Sở VHTTDL tỉnh An Giang;

-Lưu: VT, KHTC.PT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác