4311/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4311/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2013 Về việc tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2013)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ dự toán ngân sách chi trợ giá năm 2013 ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2013) trong phạm vi cả nước.
Các phim được chọn chiếu trong tuần phim :

- Phim truyện “Năm ngày trong đời một vị tướng”, “Vũ điệu đam mê” do Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất.

- Phim tài liệu “Công thức thời bình”, “Nữ công binh” do Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Tuần phim trích từ nguồn kinh phí trợ giá (phát hành và phổ biến phim) của Cục Điện ảnh năm 2013 bao gồm công việc tổ chức in ấn và gửi đĩa phim truyện “Năm ngày trong đời một vị tướng”, “Vũ điệu đam mê”, phim tài liệu “Công thức thời bình”, “Nữ công binh” (330 đĩa DVD/phim) tới các đội chiếu bóng lưu động của Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty Điện ảnh, Trung tâm phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, ĐA.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác