4312/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4312/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2013 Về việc chọn và công bố biểu trưng (Logo) của Năm Du lịch quốc gia 2014-Tây Nguyên-Đà Lạt

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 tại Thông báo số 3055/TB-BVHTTDL ngày 21 tháng 8 năm 2013;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tại Tờ trình số 405/TTr-MTNATL ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc phê duyệt Logo Năm Du lịch quốc gia 2014 và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ngày 05 tháng 12 năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý chọn và công bố biểu trưng (Logo) của Năm Du lịch quốc gia 2014-Tây Nguyên-Đà Lạt (có mẫu Logo kèm theo) :

- Tác giả: Họa sỹ Lê Sinh Thục, tỉnh Lâm Đồng

Điều 2. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với Tổng cục Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tác giả, đơn vị có liên quan giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, triển khai in ấn, công bố Logo Năm Du lịch quốc gia 2014-Tây Nguyên-Đà Lạt theo đúng quy định.

Điều 3. Kinh phí chọn, công bố, sử dụng Logo Năm Du lịch quốc gia 2014-Tây Nguyên-Đà Lạt được trích từ kinh phí tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 theo quy định hiện hành.

Điều 4. Tác giả được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- BCĐ, BTC Năm DLQG 2014 ;
- UBND các tỉnh vùng Tây Nguyên ;
- Sở VHTTDL các tỉnh vùng Tây Nguyên ;
- Lưu: VT, ĐA.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác