4313/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt thực hiện xây dựng Hồ sơ Khu di tích Óc Eo – Ba Thê trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 2983/TB-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thực hiện xây dựng Hồ sơ Khu di tích Óc Eo – Ba Thê trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Điều 2. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án xây dựng Hồ sơ Khu di tích Óc Eo – Ba Thê đề nghị UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, DSVH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác