4314/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức thực hiện Đề án nhánh "Hội chợ FTTUR Tây Ban Nha"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp thẩm định và phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2009- 2010;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia nám 2010; Quyết định số 3100/QD-BVHTTDL ngày 07 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ kinh phí 01 đề án cho các đề án nhánh thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 giao Tổng cục Du lịch chủ trì;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Du lịch Tổ chức thực hiện Đề án nhánh "Hội chợ FTTUR Tây Ban Nha" (Hội chợ Fitur năm 2011 tại Madrid, Tây Ban Nha) do Tổng cục Du lịch là đơn vị chủ trì đề án, thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 gồm các nội dung chính sau:

1. Đoàn ra của đơn vị Chủ trì đề án nhánh gồm :

- Số cán bộ làm công tác quản lý, hướng dẫn thuộc Tổng cục Du lịch: 02 người.

- Số doanh nghiệp tham gia hội chợ: Từ 8 - 10 doanh nghiệp các cá nhân thuộc doanh nghiệp tham gia hội chợ tự túc 100% kinh phí).

Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam quyết định cụ thể danh sách thành viên đoàn tham gia Hội chợ FTTUR Tây Ban Nha.

2. Địa điểm tham gia hội chợ: Tại Madrid, Tây Ban Nha.

3. Thời gian tham gia hội chợ: Từ ngày 19 đến 23 tháng 01 năm 2011 .

4. Nguồn kinh phí thực hiện đề án nhánh từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 đã được phân bổ tại Quyết định số 3100/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thực hiện theo đề cương, dự toán chi tiết đã được phê duyệt .

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu và trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Bộ trưởng, (để b/c);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

- Lưu: VT, KHTC, B10;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác