4315/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức "Ngày Thái Lan lần thứ ba" tại Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật Biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội tổ chức “Ngày Thái Lan lần thứ ba’’ tại Hà Nội.

Địa điểm: tại Câu lạc bộ Mỹ (19 - 21 Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Thời gian: ngày 28/11/12008

Điều 2. Kinh phí:

- Đại sứ quán Thái Lan chịu toàn bộ chi phí

-Tiền bán vé sẽ ủng cho các tổ chức tự thiện Việt Nam sau khi trừ chi phí tổ chức.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT. TQT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác