4318/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và mộ Vũ Duy Thanh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 782/SVHTTDL-KHTC ngày 02/11/2012 của Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình về việc thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích Lăng mộ và nhà thờ Bảng nhãn Vũ Duy Thanh, tỉnh Ninh Bình. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Thỏa thuận và đề nghị thống nhất tên Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và mộ Vũ Duy Thanh, bao gồm các nội dung: Khu nhà thời, (tu bổ nhà thờ, tôn tạo sân vườn, cổng vào nhà thờ; xây dựng non bộ, bia di tích, nhà khách, bếp, vệ sinh, tường rào và hạ tầng kỹ thuật); khu mộ (tu bổ mộ và hệ thống lan can, Nghi môn, lăng; tôn tạo sân vườn, cổng vào khu mộ; xây dựng bình phong, am hóa vàng, hồ nước, tường rào và hạ tầng kỹ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

- Cần ghi chú chính xác tên nhân vật lịch sử Vũ Duy Thanh trên tất cả bản vẽ.

- Đối với cổng vào nhà thờ: Điều chỉnh chi tiết cuốn thư theo nguyên tắc tả bút, hữu kiếm và giảm bớt độ cao chi tiết triện phía trên.

- Đối với khu mộ: Không xây dựng mới nhà bia mà cần bảo quản tấm bia hiện có tại di tích, cần tu bổ nguyên trạng cổng vào khu mộ, làm bậc lên quốc lộ ở phía ngoài cổng theo dốc hiện trạng, điều chỉnh kiến trúc am hóa vàng theo hướng đơn giản hóa (chỉ làm một tầng mái).

-  Hồ sơ cần bổ sung các bản vẽ thiết kế bình phong, tường rào, hồ nước, hạ tầng kỹ thuật và căn cứ pháp lý: Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật di sản văn hóa (thay thế cho nghị định số 92/2002/NĐ-CP.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình phê duyệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác