4319/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức liên hoan sân khấu thử nghiệm

Kính gửi: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại văn bản số 6448/VPCP-VX ngày 08 tháng 11 năm 2007, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức toạ đàm, đánh giá Liên hoan sân khấu thử nghiệm.

Qua cuộc toạ đàm, ngày 16 tháng 12 năm 2008 Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có Tờ trình số 975/CV-UBTQ thống nhất với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam trình Thủ tướng chính Phủ cho xem xét cho phép Hội tổ chức Liên hoan sân khấu thử nghiệm định kỳ 2 năm.

Ngày 17 tháng 02 năm 2009 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 348/BVHTTDL-NTBD gửi Văn phòng Chính phủ ủng hộ về nguyên tắc việc tổ chức Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc định kỳ 2 năm của Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam và đề nghị Hội xây dựng đề án tổ chức Liên hoan. Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản số 4480/BTC-HCSN ngày 27 tháng 3 năm 2009 Quy chế tổ chức Liên hoan sân khấu thử nghiệm.

Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam đã xây dựng đề án và hoàn chỉnh quy chế tổ chức Liên hoan sân khấu thử nghiệm định kỳ 2 năm trên cơ sở góp ý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và đã có Tờ trình số 144/TTr-HNSSK ngày 27 tháng 6 năm 2011 trình Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Liên hoan sân khấu thử nghiệm.

Để góp phần hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, triển khai Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động vặn học, nghệ thuật và văn nghệ sỹ; chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật; chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học, nghệ thuật" Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng xem xét đề nghị của Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam về việc tổ chức liên hoan sân khấu thử nghiệm định kỳ 2 năm.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Văn phòng Chính phủ;

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

-Hội NSSKVN;

-Lưu: VT, NTBD (1), MT (18).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác