4319/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4319/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2013 về việc tổ chức đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo và đồng bào các dân tộc thiểu số

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 65/CV-TN-BVHTTDL ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hỗ trợ kinh phí để các nghệ sĩ, nghệ sĩ trẻ là Đoàn viên đi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo và đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa nhân dịp Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/2013) và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo và đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/2013) và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng.

Điều 2. Kinh phí chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Vương Duy Biên

-Lưu: VT, NTBD (2), Thg,8

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác