4320/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khăm Muộn, Lào

Kính gửi:

- Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào

- Ủy ban hợp tác Lào - Việt

- Phân ban hợp tác Lào - Việt

- Văn phòng Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Căn cứ Hiệp định hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày ngày 09 tháng 4 năm 2011;

Căn cứ Thảo thuận ngày 15 tháng 01 năm 2002 về quy chế tài chính và quản lý dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dành cho Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

Căn cứ Luật xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ theo Công văn số 8647/VPCP-QHQT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về triển khai Dự án đầu tư xây dựng “Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Xiêng Vang, huyện Nọong Boóc, tỉnh Khăm Muộn, Lào’’;

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra Dự án tháng 8 năm 2011 của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam –Bộ xây dựng nước CHXHCN Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ xây dựng Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam có ý kiến như sau:

I. Đồng ý phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vang, huyện Nọong Boóc, tỉnh Khăm Muộn, Lào gồm các nội dung như sau:

1.Tên Dự án: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại bản Xiêng Vang, huyện Nọong Boóc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

2. Chủ đầu tư:

- Phía Việt Nam: Bảo tàng Hồ Chí Minh

- Phía Lào: Đơn vị quản lý và sử dựng dự án

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng công trình văn hóa và Đô thị.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS Nguyễn Tuấn Anh

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Chính phủ Việt Nam giúp Lào đầu tư xây dựng các hạng mục công trình sau.

+ Nhà tưởng niệm Bác Hồ cả nội thất và nội dung hoàn chỉnh.

+ Nhà trưng bày cả nội thất và nội dung trưng bày hoàn chỉnh.

+ Thi công sân gạch xung quanh nhà trưng bày và nhà tưởng niệm (cả việc lại sân và chiếu sáng khu vực sân).

Các công trình này được đặt trong khuôn viên Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vang, huyện Noọng Boóc, tỉnh Khăm Muộn, do phía Lào đã triển khai đầu tư xây dựng.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Xây dựng nhà tưởng niệm Bác Hồ, nhà trưng bày, thi công sân gạch thuộc Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vang, huyện Noọng Boóc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào bao gồm:

- Xây dựng nhà tưởng niệm (cả nội thất và nội dung hoàn chỉnh).

- Xây dựng nhà trưng bày (cả nội thất và nội dung trưng bày hoàn chỉnh).

- Thi công sân gạch xung quanh nhà tưởng niệm và nhà trưng bày (cả lát gạch và đèn chiếu sáng sân gạch).

Quy mô diện tích xây dựng

 

STT

Tên hạng mục

 xây dựng

Diện tích (m2)

1

Nhà tưởng niệm

Chủ  tịch Hồ Chí Minh

138

2

Nhà trưng bày

Chủ tịch Hồ Chí Minh

630

3

Sân gạch

1. 362

 

7. Địa điểm xây dựng: Bản Xiêng Vang, huyện Noọng Boóc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

8. Phương án xây dựng: Lập Dự án đầu tư

9. Loại cấp công trình: Công trình văn hóa

10. Tổng mức đầu tư của dự án: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn), trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 17.876.142.000 đồng

+ Chi phí thiết bị : 2.802.877.000 đồng

+ Chi phí nội thất : 6.743.109.566 đồng

+ Chi phí BQL: 1.272.675.000 đồng

+ Chi phí tư vấn: 2.410.492.000 đồng

+ Chi phí khác: 1.861.542.000 đồng

+ Chi phí dự phòng : 2.033.164.651 đồng

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

13 .Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011-1012

II. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Xiêng Vang, huyện Noọng Boóc, tỉnh Khăm Muộn, Lào để kịp triển khai thực hiện theo Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin gửi tới Văn phòng Trung ương Đảng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lời chào trân trọng nhất./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Tnmg ương Đảng;

- Ban Đối ngoại Trung ương;

- Các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;

- Bảo tàng HCM;

- Lưu: VT, KHTC, Q15

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác