4327/BVHTTDL-GĐ

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ phiên giải trình của Chính phủ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Kính gửi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Căn cứ theo công văn số 221/UBVHGDTTN13 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ngày 5 tháng 12 năm 2011 về  "đề nghị chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ phiên giải trình của Chính phủ’’, yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị báo cáo về các nội dung có liên quan đến trách nhiệm của bộ, ngành trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, xây dựng báo cáo giải trình của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau:

I. Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật:

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình được giao tại khoản 2 Điều 35 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) xác định việc triển khai tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình không chỉ góp phần quan trọng ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em tại gia đình mà còn góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tạo được môi trường lành mạnh, hướng tới mục tiêu nâng cao tầm vóc người Việt Nam phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và văn hóa ứng xử, đặc biệt tương thích với quá trình hội nhập quốc tế.

Để triển khai Luật, Bộ VHTTDL đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 về việc tổ chức triển khai thi hành Luật PCBLGĐ đã được ban hành. Đây là Chỉ thị quan trọng trong việc triển khai thực hiện Luật, phân công rõ nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc triển khai Luật.

Căn cứ trách nhiệm được giao tại Điều 35 của Luật và chỉ thị 16/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng dự thảo trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định ban gồm:

- Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Nghị định 110/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình:

Thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi, quyền hạn được giao, Bộ VHTTDL đã ban hành:

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

- Quyết định số 4415/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2008 về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2008-2015. Kế hoạch hướng đến mục tiêu giảm bạo lực gia đình và trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình thông qua sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và giữa các đơn vị thuộc Bộ.

- Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

Quyết định số 2879/QĐ-BVHTTDL ngày 2716/2008 về việc triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên toàn quốc giai đoạn 2008-2010.

- Quyết định số 238/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2009 về việc thu thập chỉ số về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư liên tịch số 143/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2011 giữa Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập.

-Xây dựng Dự thảo Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ giai đoạn 2010-2020, hiện Bộ đã trình Chính phủ từ năm 2010.

-Xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định nội dung công tác gia đình, dự kiến trình Chính phủ ban hành vào tháng 12 năm 2011;

Một số văn bản đang xây dựng và dự kiến ban hành quý 4 năm 2011 gồm:

- Dự thảo Thông tư của Bộ VHTTDL hướng dẫn thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

- Dự thảo Thông tư của Bộ VHTTDL qui định về qui trình, thủ tục khen thưởng và bồi thường thiệt hại về tài sản cho người trực tiếp tham gia hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

Nội dung các văn bản trên đây đã trực tiếp điều chỉnh hành vi bạo lực gia đình, trong đó có trẻ em.

II. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em:

1. Xây dựng, ban hành văn bản chính sách:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3391/QĐ- BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009 về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020; với mục tiêu tổng quát đó là "bằng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội". Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp Phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Bộ VHTTDL đã ban hành các quyết định, kế hoạch hướng dẫn, triển khai thực hiện "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, giai đoạn 2011- 2020" thông qua các hình thức tuyên truyền như:

-Chỉ đạo 63 tỉnh/TP trực thuộc trung ương tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục, đạo đức lối sống gia đình VN trong các cuộc họp, sinh hoạt ở khu dân cư.

Xây dựng và phát hành bộ tài liệu Giáo dục đời sống gia đình gồm 4 phần trên phạm vi toàn quốc (trong đó có nội dung nuôi dạy, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.)

- Tuyên truyền định kỳ về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình VN trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói VN (Hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo, VOV2).

- Tuyên truyền về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và PCBLGĐ trên các pano tấm lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Xây dựng các bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình VN cho các báo cáo viên, giảng viên nguồn, các phóng viên báo đài ở các cấp; cung cấp các ấn phẩm truyền thông về: phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình, kiến thức và kỹ năng xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam hạnh phúc bền vững phù hợp với các nhóm đối tượng (người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, nam giới,…).

- Trong Kế hoạch hướng dẫn các địa phương hàng năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xây dựng các chủ đề và thông điệp tuyên truyền hướng tới xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" và đề nghị các địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình (trong đó có đối tượng trẻ em). Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)v.v.

2. Phối hợp với bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền:

-Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam (Vnews), Truyền hình Cáp Việt Nam và các cơ quan báo chí v.v. tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan đến công tác gia đình, phố biến văn bản quy phạm pháp luật về gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng Chương trình phối hợp về  "Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho công chức, viên chức, người lao động giai đoạn 2011-2015"

- Chương trình phối hợp với TW Hội Người Cao tuổi Việt Nam trong hoạt động xây dựng, phát triển gia đình bền vững.

III. Thực hiện những nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 1408/CT-TTG ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, trẻ em)

1. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi giải trí dành cho trẻ em:

Thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 3040/KH - BVHTTDL ngày 01 tháng 9 năm 2010 để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành với các nội dung: Quán triệt sâu sắc trong nội bộ Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tinh thần nội dung Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó cùng các ngành, các cấp tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Góp phần làm giảm đáng kể tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em bị lạm dụng sức lao động, bị mua bán, trẻ em bị bạo lực, bị tai nạn thương tích, nhiễm HIV, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 63 tỉnh/TP tăng cường trách nhiệm, chủ động tham mưu phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị nói trên.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hàng năm Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã ban hành văn bản chỉ đạo thanh tra sở tiến hành kiểm tra đối với các dịch vụ văn hóa nhằm ngăn ngừa các sản phẩm văn hóa độc hại, các đồ chơi mang tính bạo lực. Bên cạnh đó, tham mưu cho Bộ ban hành các văn bản chỉ đạo trong phạm vi quản lý của ngành, như: Công văn số 4001/BVHTTDL-TTr ngày 11/11/2010 về ngăn chặn trò chơi điện từ đánh bạc; Quyết định 1512/QĐ-BVHTTDL ngày 12/5/2011 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2011 thuộc đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam;

Thanh tra Bộ phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương kiểm tra các dịch vụ văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ intemet, kinh doanh băng đĩa hình v.v. Năm 2010, 2011 Thanh tra Bộ tộc tiếp kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử (game offline) mang tính chất đánh bạc tại TP Hồ Chí Minh thu 900 máy; Hải Phòng: 31 máy; Cần Thơ thu 133 máy. Yên Bái thu 35 máy, Lào Cai thu 36 máy, Bình Dương 71 máy. Tổng số máy thu để tiêu hủy là 1.206 máy. Phối hợp với Bộ Công An (Cục A25/A83) kiểm tra hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội tại các địa phương: Lạng Sơn, Thái Nguyên; Hà Nam, Nghệ An, Hà tĩnh, Thanh Hóa, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ; Lâm Đồng, Bình Thuận…

2. Chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và hội nghiên cứu đề xuất việc xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em trong gia đình, nhằm tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em cho các thành viên trong gia đình: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng trình Chính phủ Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, nội dung của Chiến lược có 7 đề án, trong đó có đề án Xây dựng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ các thành viên trong gia đình đến năm 2020", nội dung chính của Đề án liên quan đến việc xây dựng mạng lưới dịch vụ phục vụ cho các gia đình, hỗ trợ các thành viên trong gia đình, trong đó có hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong gia đình đến năm 2020.

Trên đây là báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi Quý Bộ tổng hợp, xây dựng báo cáo giải trình của Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ủy ban VHGĐTNTN&NĐ của QH (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu VT, GĐ, LĐA (6).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác