4328/ KH-BVHTTDL

TL, BỘ TRƯỞNG. KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIA ĐÌNH PHÓ VỤ TRƯỞNG- Trần Tuyết Ánh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết Mô hình xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước "2008-2010"

1. Mục đích

Đánh giá kết quả giai đoạn thử nghiệm Mô hình xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 2008-2010

Đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch, phương hướng nhân rộng mô hình trong thời gian tiếp theo

2. Địa điểm dự kiến

Tổ chức tại Nam Định

3. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. Thời gian:

Ngày 11/12/2010

5. Thành phần tham dự Hội nghị

-Trung ương: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Vụ Gia đình, Cục Văn hóa cơ sở

- Địa phương: 8 tỉnh thực hiện mô hình thí điểm gồm Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Kom Tum, Long An, Bình Dương (mỗi tỉnh mời 3 đại biểu: 01 đ/c Lãnh đạo Sở, 01 đ/c lãnh đạo và 01 chuyên viên Phòng XDNSVH và GĐ, 01 đ/c lãnh đạo Xã triển khai mô hình) và đại diện một số Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố khác.

- Dự kiến khoảng 50 đại biểu.

6. Nội dung chính của Hội nghị:

6.1. Trình bày báo cáo Tổng kết mô hình và các tham luận của địa phương.

6. 2. Khen thưởng

Trao tăng bằng khen của Bộ trưởng cho 18 tổ chức (cấp Bộ: Vụ Gia đình, Phòng Kế toán - Tài vụ: Địa phương: Sở VHTTDL và Xã triển khai mô hình của 8 tỉnh).

6. 3. Bế mạc Hội nghị

Lãnh đạo Bộ tổng kết và có ý kiến chỉ đạo địa phương về một số định hướng trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình trong thời gian tiếp theo

7. Tổ chức thực hiện

7. 1. Vụ gia đình

- Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Văn phòng xây dựng dự toán chi tiết thực hiện Hội nghị, mời các đại biểu Trung ương và địa phương.

Phối hợp với Vụ Thi đua và Khen thưởng xây dựng tiêu chí khen thưởng và tổ chức bình xét tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp cho việc thực hiện Mô hình xây dụng gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 2008-2010".

Phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tổ chức đón tiếp đại biểu

7.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08 tỉnh triển khai mô hình:

- Xây dựng kế hoạch sơ kết Mô hình triển khai trên địa bàn tỉnh thành phố - Báo cáo kết quả triển khai "Mô hình xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 2008-2010"

- Cử đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết (thành phần theo giấy  mới)

8. Kinh phí tổ chức Hội nghị

- Kinh phí tổ chức Hội nghị từ nguồn chi cho Mô hình năm 20 10 và nguồn thi đua khen thưởng của Bộ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết "Mô hình xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 2008-2010" của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Vụ Thi đua- Khen thưởng; Văn phòng Bộ (để phối hợp);

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh

 thí điểm triển khai mô hình (để thực hiện);

- Lưu: V, GĐ, LĐA (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác