4330/BVHTTDL-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Chỉ đạo biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn;

- Các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ.

Để tổ chức tốt các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào năm mới 2011, Tết Nguyên đán Tân Mão và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:

1. Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương tổ chức tốt các chương trình nghệ thuật phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và nhân dân trên cả nước chào mừng Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào năm mới 2011, Tết Nguyên đán Tân Mão và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

- Tổng hợp, xây dựng lịch hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật Trung ương (cụ thể từng nội dung, tiết mục, thời gian, địa điểm, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp) báo cáo Bộ trưởng qua Văn phòng Bộ trước ngày 15 tháng 12 năm 2010.

2. Các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ: Chủ động xây dựng kế hoạch, lịch biểu diễn báo cáo Cục Nghệ thuật biểu diễn để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Huy động lực lượng, tổ chức tốt các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân, ưu tiên biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sỹ vùng biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, chiến khu xưa, nông thôn vùng sâu, vùng xa.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lãnh đạo Bộ (để b/c);

-Lưu: VT, VP (THTT.1), NHH.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác