4335/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4335/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 12 năm 2013 Về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II;

Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II năm 2013 ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thành viên Ban Tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II như sau :

1. Ông Hồ Việt Hà-Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên Ban Tổ chức;

2. Ông Nguyễn Quốc Qùy-Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Tổ chức-Trưởng Tiểu ban Lễ tân-Hậu cần thay bà Lê Thị Phượng.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Liên-Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở, Ủy viên Ban Tổ chức;

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổ chức thực hiện theo Quyết định số 2332/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác