4336/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Bảo Đà, Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4568/UBND-VX5 ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật đình Bảo Đà. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 783/DSVH-DT ngày 27 tháng 11 năm 2012 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật đình Bảo Đà do công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Sông Hồng lập, bao gồm các hạng mục Đại bái và Hậu cung. Công tác đánh giá khảo tả hiện trạng di tích cũng như các phương án bảo tồn kỹ thuật đã phù hợp đáp ứng đúng những yêu cầu của quy chế bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích. Báo cáo đã được chỉnh sửa theo ý kiến góp của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 609/DSVH-DT ngày 31 tháng 10 năm 2012.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết  minh dự án bổ sung phần đánh giá công tác quản lý và phát huy giá trị của di tích trước và sau khi được tu bổ, tôn tạo, các lễ hội diễn ra thường niên tại di tích, mối liên hệ di tích đình Bảo Đà với các di tích trong khu vực kết hợp với sự phát triển du lịch.

- Phần căn cứ pháp lý bổ sung đầy đủ tên các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Di sản văn hóa, những văn bản hướng dẫn về quản lý hoạt động xây dựng, về môi trường, đồng thời loại bỏ những văn bản không còn giá trị pháp lý. Bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Cần chỉnh sửa phần đánh giá về các nhân vật lịch sử liên quan đến di tích, thống nhất về quy mô và hình thức kiến trúc giữa phần thuyết minh và bản vẽ. Phân cuối của Báo cáo kinh tế kỹ thuật cần đóng dấu của đơn vị tư vấn chứ không phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân phường Hữu Dân.

- Cần có đánh giá kỹ hơn về mức độ hư hỏng của hệ thống ngói lợp, hệ thống chân tảng và các chi tiết trang trí trên bờ nóc, bờ chảy để đề xuất phương án tu bổ cho hợp lý, không thay mới toàn bộ như phương án thiết kế đề xuất.

- Cân nhắc việc lắp quạt vào các cột gỗ, bổ sung bản vẽ hình thức của đèn vương miện.

- Bổ sung phương án xây dựng nhà bảo che di tích trong quá trình tổ chức thi công.

- Bổ sung phương án chống mối các cấu kiện gỗ và phòng chống cháy cho toàn bộ di tích.

- Khi tổ chức thi công đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan có liên quan thành lập Hội đồng phân loại đánh giá cấu kiện sau khi hạ giải, để lựa chọn, tái sử dụng các cấu kiện còn tốt của đình Bảo Đà, theo nguyên tắc bảo tồn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích.

- Phần tiên lượng dự toán: Bổ sung các văn bản hiện hành về hướng dẫn lập và quản lý chi phi đầu tư xây dựng công trình. Rà soát bóc tách các phần công việc, nội dung công việc được áp dụng đơn giá chuyên ngành, những nội dung chỉ được áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản thông thường. Xem lại đơn giá về vật liệu và đơn giá nhân công cho công tác tu bổ các cấu kiện gỗ.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa được cân đối về địa phương để hỗ trợ, tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với hạng mục còn lại đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ căn cứ vào ý kiến nêu trên chỉ đạo chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật truớc khi đưa ra quyết định phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo công tác tu bổ, tôn tạo Di tích Bảo Đà theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên (để b/c);

- Cục Di sản văn hoá,

- Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;

- Lưu VT, KHTC, PT (10).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác