4337/BVHTTDL –DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tu bổ di tích chùa Biện Sơn thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4765/UBND- TH3 ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích chùa Biện Sơn thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4584/BVHTTDL-DSVH ngày 16 tháng 12 năm 2013 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Biện Sơn. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa nhận được hồ sơ dự án. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương cho triển khai lập dự án tu bố di tích chùa Biện Sơn theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
2. Về kinh phí: Thống nhất với đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tu bổ di tích chùa Biện Sơn bằng nguồn công đức do nhà sư trụ trì huy động và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tu bổ di tích chùa Biện Sơn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tnh Vĩnh Phúc;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác