4337/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ và khu mộ dòng họ Nguyễn – Tiên Điền

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 573/SVHTTDL ngày 14/9/12 và Công văn số 750/SVHTTDL ngày 16/11 của Sở VHTTDL Hà Tĩnh về việc đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và khu mộ dòng họ Nguyễn – Tiên Điền. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 780/DSVH-DT ngày 26 tháng 11 năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với Dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và khu mộ dòng họ Nguyễn – Tiên Điền do Công ty Cổ phần Kiến trúc văn hóa Thăng Long gồm các nội dung: Tôn tạo khu mộ dòng họ, Nguyễn – Tiên Điền (bao gồm nhà thờ, nghi môn, bình phong, lầu thiêu hương), hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác. Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng di tích cũng như các phương án bảo tồn, tôn tạo các hạng mục của di tích được đề xuất trong dự án đã phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu của quy chế bảo quản, tu bổ tôn tạo di tích.Nội dung và dự án tiếp thu có chọn lọc những tư liệu về khu di tích đại thi hào Nguyễn Du, đồng thời được sự đồng thuận của Hội đồng gia tộc họ Nguyễn – Tiên Điền

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh của dự án: Rà soát theo hướng lược bỏ những phần khảo tả về những nhân vật lịch sử không chính xác, đầy đủ và không thật sự liên quan đến các hạng mục di tích được đề xuất tu bổ, tôn tạo.

- Bổ sung phần đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của các hạng mục di tích trước và sau khi được tu bổ, tôn tạo, trong đó cần xác định rõ việc phối hợp giữa dòng họ tộc Nguyễn và Ban quản lý khu di tích Nguyễn Du.

- Bổ sung văn bản hướng dẫn về hoạt động xây dựng, về môi trường đồng thời loại bỏ những văn bản không còn giá trị pháp lý, Bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Đối với khu vực nhà thờ:

+ Do chưa đủ cơ sở khoa học, vì vậy trước mắt chỉ xây dựng nhà thờ  nên chỉ xây dựng Nhà thờ và Nghi môn, hạng mục tả vu, hữu vu cần có thêm thời gian nghiên cứu, sưu tầm tư liệu đủ cơ sở khoa học để phục hồi sau hai hạng mục này.

+ Cần tiến hành thám sát khảo cổ tìm dấu vết nền móng của nghi môn và nhà thờ làm cơ sở xác định phương án thiết kế các hạng mục này trong quá trình triển khai thiết kế bản vẽ thi công.

+ Nghiên cứu điều chỉnh vị trí bình phong cho phù hợp. Hạn chế tối đa việc lát gạch bát ở sân để dành diện tích trồng cây xanh.

+ Về kiến trúc hạng mục nhà thờ: Điều chỉnh thiết kế đao, kim nóc phù hợp với kiến trúc truyền thống địa phương. Chọn loại ngói và chân tảng hiện có trong nhà thờ Nguyễn Du, Nguyễn Nhiễm, Nguyễn Trọng để làm mẫu thiết kế chân tảng và ngói lợp của công trình. Xây dựng nội dung thờ tự cụ thể trước khi tiến hành thiết kế nội thất cho công trình.

+ Đối với phương án tôn tạo khu mộ: để đảm bảo tín tôn nghiêm của khu mộ, không xây dựng nhà bia phía sau khu mộ. Khu vực phía sau khu mộ nên đắp bình phong. Do không xây mới hạng mục nhà bia, nên cần thu hẹp diện tích toàn bộ khu mộ và nghiên cứu chiều cao của tường bao cho phù hợp.

- Hồ sơ dự án cần bổ sung phương án đấu nối về thoát nước, cấp điện, phòng chống cháy và hạ tầng kỹ thuật với toàn bộ di tích. Đại thi hào Nguyễn Du. Bổ sung phương án chống mối cho các hạng mục di tích.

- Phần khái toán: Bổ sung các văn bản hiện hành về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Rà soát bóc tách các phần công việc, nội dung công việc được áp dụng đơn giá chuyên ngày, những nội dung chỉ được áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản thông thường.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa được cân đối về địa phương để hỗ trợ tu bổ, tôn tạo và phục dựng các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh căn cứ vào ý kiến nếu trên yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời cho triền khai xây dựng thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thẩm định (có gửi kèm quyết định phê duyệt dự án) và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để b/c);

-Cục Di sản văn hóa;

-UBND tỉnh Hà Tĩnh;

-Lưu: VT, KHTC, PT (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác