4337/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn cuốn sách ảnh "Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam lần thứ nhất"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 06 năm 2009 của tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4133/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 11 năm 2010 về việc làm sách ảnh các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn cuốn sách ảnh "Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam lần thứ nhất" gồm những người có tên sau:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Trưởng ban,

2. Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng ban.

Ban Biên soạn:

1. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Phú Cường, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên,

3 Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Bộ VHTTDL - Thành viên;

 4. Ông Chu Tuấn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền UBDT - Thành viên;

5. Bà Dương Thấy Hằng, Phó trưởng phòng Phòng Nhiếp ảnh Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triên lãm - Thành viên;

6. Bà Chu Thu Hảo, Chuyên viên chính Phòng Nhiếp ảnh Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo chung việc tổ chức biên soạn cuốn sách ảnh "Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam lần thứ nhất" đạt kết quả tốt, đúng kế hoạch.

Ban Biên soạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công việc biên soạn và xuất bản cuốn sách ảnh "Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam lần thứ nhất" theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn chi theo chế độ, nằm trong kinh phí biên soạn sách ảnh "Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu sổ Việt Nam lần thứ nhất", trích từ nguồn kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam cấp qua Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, các cơ quan có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Lưu: VT, (02), MTNATL (06), CH (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác