4338/BVHTTDL-KHTC

Công văn Số: 4338/BVHTTDL-KHTC, ngày 05 tháng 12 năm 2012 Về việc góp ý Dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ và dự kiến danh sách đề nghị khen thưởng

Kính gửi: Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động

                 “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

 

Phúc đáp Công văn số 3074/MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" về việc đề nghị góp ý Dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và dự kiến danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý tên như sau:

1. Về dự kiến danh sách đề nghị khen thưởng:

Nhằm tạo động lực động viên, lối cuốn khuyến khích mọi cá nhân tập thể tiếp tục tham gia hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tán thành việc đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong việc sản xuất, cung ứng, tiêu thụ, giới thiệu, tuyên truyền quảng bá…góp phần duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển, bền vững, giải quyết tôi an sinh xã hội. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động lưu ý đề nghị các đơn vị có tên trong danh sách đề xuất khen thưởng bổ sung báo cáo thành tích, hồ sơ liên quan để tổ chức họp bình xét khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng.

2. Về nội dung dự thảo báo cáo:

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" soạn thảo và đề nghị bổ sung một số kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào Phần III, mục 1 (trang 5)

- Thông qua các đội thông tin lưu động ở các cấp để tuyên truyền thực hiện phong trào “Đẩy mạnh liên kết -hành động vì hàng Việt Nam’’; đưa Chương trình “hàng Việt Nam về với nông thôn’’…kết hợp lồng ghép với hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Cuộc vận động đến với nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Thông qua các hội chợ triện lãm trong nước và quốc tế để giới thiệu các sản phẩm sản xuất trong nước: Triển lãm -Hội chợ Thế giới tuổi thơ hàng năm tại Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Triển lãm Expo tại Trung Quốc, Hàn Quốc…Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) năm 2011; Triển lãm quốc tế về Du lịch (TTE 2012)…tổ chức tuyên truyền quảng bá các sản phẩm mang đậm nét văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, kết hợp vận động người dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động phát huy truyền thồng yêu nước, lòng tự hào dân tộc tạo dựng thói quen tiêu dùng hàng Việt Nam.

- Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có nhiều giải pháp nhằm xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam. Việc khai thác tốt thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế không những đã đáp ứng nhu cầu du lịch của nhân dân, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển thông qua các hoạt động dịch vụ du lịch như: số phát triển các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm, vui chơi giải trí…

Trên đây là một số góp ý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo./

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, NTT (6).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác