4338/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011 .

Điều 2. Thủ trưởrg các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai xây dựng và trình các văn bản, đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và tương đương, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

- Văn phòng Chính phủ:

-Vụ KGVX, Vụ TH (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ;

- Lưu: VT, VP (HCTC), PN. 30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác