4339/BVHTTDL –DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khuyến Lương, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 161/VH&TT- BQLDT ngày 01/10/2015 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khuyến Lương, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Tam bảo, nhà Tổ, tả, hữu hành lang. Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề sau:
- Chỉ nâng cốt nền Tam bảo lên 450 cm (tương đương 03 bậc) và không làm lan can.
- Cần gông bó các chi tiết trang trí mái để lắp dựng lại, không làm mới hoa chanh bờ nóc, bờ chảy tại Tam bảo; đồng thời, cần điều chỉnh lại bờ nóc, bờ chảy tả, hữu hành lang (loại bỏ chi tiết hoa chanh) cho phù hợp với hình thức Tam bảo.
- Dự án cần là rõ và hoàn thiện một số nội dung, bao gồm: lý do tạo cổ diêm mới (nghiên cứu phương án hạ thấp mái hàng cột trục 2 - 3 để bảo tồn kết cấu hiện có và đảm bảo bờ nóc Thượng điện không thấp hơn bờ nóc Tiền đường); điều chỉnh ký hiệu ghi chú tại bản vẽ tu bổ, hướng mạch lát nền; bổ sung chi tiết ngói lợp, chân tảng, con giống, bờ nóc, bờ chảy, thiết kế cửa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khuyến Lương theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác