4339/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4339/QĐ-BVHTTDL, ngày 07 tháng 11 năm 2012 Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quy chế Thi đua-Khen thưởng ban hành theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 15 cá nhân (có Danh sách kèm theo) thuộc Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển phong trào điền kinh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (1962-2012).

Điều 2. Tiền thưởng trích từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TĐKT, TDTT, MT.10.

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN THUỘC LIÊN ĐOÀN ĐIỀN KINH VIỆT NAM ĐƯỢC TẶNG BĂNG KHEN

(Ban hành theo Quyết định Số: 4339/QĐ-BVHTTDL, ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

I. Tập thể:

1. Liên đoàn Điền kinh Hà Nội;

2. Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Liên đoàn Điền kinh tỉnh Khánh Hòa;

4. Liên đoàn Điền kinh tỉnh An Giang;

II. Cá nhân

1. Ông Phạm Thế Triều - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V;

2. Ông Nguyễn Đình Lân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V;

3. Ông Nguyễn Trung Hinh - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V;

4. Ông Hoàng Mạch Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V.

5. Ông Lê Duy Khánh - Phó Giám đốc cơ quan Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban kiểm tra Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V,

6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chuyên viên Vụ Thể thao thành tích cao, Tổng cục Thể dục thể thao, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V,

7. Ông Phan Ngọc Tiến - Phó Ban VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V,

8. Ông Nguyễn Hiền Lương - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Công an nhân dân Cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyên Điền kinh Quốc gia -Ủy viên;

9. Ông Dương Đức Thủy - Trưởng Bộ môn Điền kinh, Vụ Thể thao thành tích cao, Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V.

10. Ông Nguyên Hoàn Vũ - Nguyên Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Cựu Huấn luyện viên Đội tuyển Điền kinh Quốc gia, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V,

11. Bà Trần Thanh Vân - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V,

12. Bà Huỳnh Thị Cúc - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Điên kinh Việt Nam nhiệm kỳ V;

13. Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V;

14. Bà Hồ Thị Từ Tâm - Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Quản lý huấn luyện và công tác chính trị, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V;

15. Bà Phan Thùy Linh - Chuyên viên Vụ Thể thao thành tích cao, Tổng cục Thể dục thể thao, Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ V.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác