4340/BVHTTDL –DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương đăng ký Khu di tích Óc Eo - Ba Thê (tỉnh An Giang) vào Danh mục Dự kiến của UNESCO

Kính gửi: Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam
 
Ngày 26/6/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 48/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam để trao đổi ý kiến về việc đăng ký Khu di tích Óc Eo - Ba Thê (tỉnh An Giang) vào Danh mục Dự kiến của UNESCO, tuy nhiên, đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa nhận được phúc đáp về vấn đề nêu trên.
Để có cơ sở hướng dẫn địa phương triển khai việc nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO trong những năm tới, một lần nữa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị và rất mong sớm nhận được ý kiến của ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.9.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác