4342/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp, lành mạnh, tiến bộ văn minh”

(Ban hành theo Quyết định số 4342 /QĐ-BVHTTDL ngày 12 /12 /2013  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ chỉ đạo của của Ban chỉ đạo triển khai kết luận kiến nghị Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thảo phát huy vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp, lành mạnh, tiến bộ văn minh”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

- Trao đổi, tọa đàm về vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò và hiệu quả của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với tình hình đất nước và xu thế của quốc tế.

- Tập hợp ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạt động xã hội trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam.

- Đánh giá vai trò, tác động của gia đình trong việc hạn chế tình trạng suy giảm đạo đức lối sống trong gia đình

- Đánh giá thực trạng những mặt tích cực và hạn chế trong nội dung và phương thức giáo dục đạo đức và lối sống hiện nay trong gia đình từ đó tìm giải pháp phát huy mặt tốt hạn chế mặt chưa tốt.

- Tìm giải pháp phát huy vai trò các cấp Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng và cá nhân, đặc biệt là những người uy tín nhằm hỗ trợ gia đình trong việc giáo dục đạo đức lối sống ở gia đình hiện nay.

- Từng bước xây dựng những tiêu chí và quy chuẩn cụ thể về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình ở các mô hình gia đình và xã hội đô thị, gia đình và xã hội nông thôn, gia đình và xã hội miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

- Tạo ra và phát huy được sức mạnh của các yếu tố truyền thông, vận động giáo dục tham gia vào việc quảng bá cho vai trò gia đình trong giáo dục đạo đức lối sống hiện nay.

II. THÀNH PHẦN

1. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ VHTTDL

2. Các đại biểu: (dự kiến 120 người)

- Đại diện các Bộ, ngành: LĐTBXH, Y tế, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC, Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Phụ nữ, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Trung ương Hội Nông dân, Trung ương Hội Cựu chiến binh, Trung ương Hội Người cao tuổi, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam…..(dự kiến 40 người)

- Đại diện các Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL: Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch, Văn phòng, Vụ KHTC, Vụ Pháp chế, Vụ KHCNMT, Vụ VHDT, Vụ Đào tạo, Vụ TĐKT, Cục VHCS, Cục HTQT. (dự kiến 10 người)

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số tỉnh thành phố (dự kiến 20 người)

- Đại diện một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực gia đình, văn hóa và dân tộc học (dự kiến 20 người).

- Báo chí (dự kiến 30 người).

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung

Thời gian

 

Xây dựng Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai hoạt động

4-10/12/2013

 

Hoàn thiện thủ tục kinh phí tổ chức Hội thảo

15/12/2013

 

Mời các chuyên gia viết tham luận

15/12/2013

 

Mời tham dự Hội thảo.

20/12/2013

 

Tổ chức Hội thảo

Dự kiến 27 hoặc 28/12/2013

 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.Thời gian: (dự kiến) 27 hoặc 28 tháng 12 năm 2013.

2. Địa điểm: (dự kiến) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

IV. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8.00-8.05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Lãnh đạo Vụ Gia đình

8.05-8.20

Báo cáo đề dẫn về vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức lối sống.

Lãnh đạo Vụ Gia đình

8.20-8.30

Phóng sự minh họa về vai trò giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình hiện nay - Những thực trạng, tồn tại cần khắc phục.

 

8.30-10.00

Các báo cáo, chuyên đề và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học về vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống trong giai đoạn hiện nay.

Báo cáo, chuyên đề

(Có nội dung kèm theo)

10.00-10.15

Giải lao

 

10.15-12.00

Tham luận

 

12.00-14.00

Nghỉ ăn trưa

BTC mời đại biểu

14.00-16.00

Các tham luận

Các nhà khoa học,

 các cơ quan, Bộ, ngành.

16.00-16.30

Kết luận, bế mạc

Lãnh đạo Bộ Văn hóa,     Thể thao và Du lịch

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Hội thảo trích từ nguồn kinh phí năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác