4342/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4342/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2013 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp, lành mạnh, tiến bộ văn minh”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ chỉ đạo của của Ban chỉ đạo triển khai kết luận kiến nghị Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp, lành mạnh, tiến bộ văn minh”.

Điều 2: Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo trên.

Điều 3: Dự kiến thời gian tổ chức Hội thảo: tháng 12 năm 2013 tại Hà Nội

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ, HM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác