4344/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4344/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2013 Phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý thư viện tỉnh/thành và thư viện các trường đại học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3600/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý thư viện tỉnh/thành và thư viện các trường đại học.
Điều 2. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn (bao gồm cả kinh phí ăn, nghỉ, đi lại của giảng viên và Ban Tổ chức) được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 do Văn phòng Bộ quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác