4345/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thẩm định BCKTKT tu bổ di tích Đền Voi Phục Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3337/VHTTD-BQLDT ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị có ý kiến về hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Đền Voi Phục, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịnh có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích Đền Voi Phục, bao gồm các nội dung: Tu bổ đền chính, nghi môn; xây dựng mới nhà tạo soạn, nhà thủ từ, nhà vệ sinh, lầu hóa vàng, nhà bao che công trình và hệ thống sân vườn, điện, nước, phòng chống cháy. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau: Đối với hạng mục nghi môn: Tận dụng tối đa chân tảng và ngói lợp, ngói lót hiện có của công trình, chỉ bổ sung chân tảng và phần ngói bị thiếu theo đúng mẫu chân tảng và ngói hiện có.

- Đối với hạng mục đền chỉnh: Thu nhỏ kích thước rồng chầu trên bờ nóc tiền tế Cửa thượng song hạ bản thiết kế theo mẫu cửa thượng song hạ bản truyền thống, trong đó ván làm phẳng và đặt lệch về phía sau khuôn của cánh cửa. Theo phương án thiết kế tu bổ cột đồng trụ phía trước giống với hiện trạng, vì vậy cần nghiên cứu để tu bổ, bảo tồn tường bao che công trình.

Chỉ tiến hành trái lại các khu vực tường bị bong, tróc vữa của nghi môn và đền chính.

- Sử dụng đèn pha đặt tại các góc khuất để chiếu sáng sân vườn di tích.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án, tiến hành tổ chức đánh giá phân loại để lựa chọn, tái sử dụng tối đa các cấu kiện kiến trúc, đặc biệt là cấu loại gỗ còn khả năng sử dụng của hạng mục nghi môn và đền chính ngay sau khi hạ giải công tinh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ giao Cục Di sản văn hóa tham gia đánh giá phân loại các cấu kiện kiến trúc của nghi môn và đền chính.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó phê duyệt theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác