4346/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc lập DA đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thượng Lâm, tỉnh Phú Thọ.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3901/UBND- VX2 ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị cho phép lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thượng Lâm, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Di tích chùa Thượng Lâm đã được xếp hạng kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia tại Quyết định số 04/2001/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2001 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hiện di tích đang xuống cấp nên việc lập dự án tu bổ, tôn tạo để bảo tồn và phát huy giá trị là cần thiết Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thượng Lâm.

2. Về nguồn vốn đầu tư: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đầu tư tu bổ, tôn tạo nhiều di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, như: Khu di tích Đền Hùng, đình Hữu Bổ, chùa Bồng Lai... Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ động bố trí vốn từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thượng Lâm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để tu bổ một phần hạng mục di tích gốc. Dự án phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thượng Lâm./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, (để b/c);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Sở VHTTDL, tỉnh Phú Thọ;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác