4349/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn chuyên gia nghiên cứu Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón đoàn chuyên gia nghiên cứu của Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc (05 người) sang nghiên cứu, khảo sát tại Việt Nam đế triến khai các nội dung trong Biên bản thỏa thuận về “Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Hàn Quốc” đã được ký kết giữa hai Bên.
Thời gian: từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 12 năm 2015.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Hàn Quốc chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế, ăn, ở, đi lại nội địa, chi phí khảo sát, nghiên cứu trong quá trình làm việc tại Việt Nam;
- Bảo tàng Lịch sử quốc gia chịu chi phí phiên dịch, quà tặng và lễ tân đón tiếp đoàn (trích từ nguồn kinh phí thường xuyên của Bảo tàng).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác