434/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức “Chương trình biểu diễn Hip Hop Đức - Việt”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Viện Goethe Hà Nội tổ chức chương trình biếu diễn Hip Hop Đức - Việt trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức và chuyến thăm chính thức của ngài Frank-Walter Stemmeier,
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CHLB Đức tại Việt Nam vào tháng 3/2015,
Thời gian: ngày 13/3/2015.
Địa điểm: Rạp Công nhân - 42 Tràng Tiền, Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí:
Viện Goethe Hà Nội chịu toàn bộ chi phí cho chương trình.
Điu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch. Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NCT (7),
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác